صفحه نخست » تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

مجمع عمومی فوق العاده می تواند تصمیماتی در جهت افزایش و یا کاهش سرمایه شرکتهای سهامی بگیرد .زمانی که این تصمیم در صلاحیت این مجمع… ادامه »نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی