صفحه نخست » تغییرات شرکت » صفحه 3

تغییرات شرکت

نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص ایجاد تغییر در سرمایه های شرکت های سهامی است که باید در مجمع عمومی فوق العاده انجام شود.… ادامه »نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

شرایط انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت سهامی

شرایط انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت سهامی باید به صورت تخصصی انجام گیرد بدین جهت کسب اطلاع در این زمینه یاری رسان شما خواهد بود.… ادامه »شرایط انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت سهامی