صفحه نخست » تغییرات شرکت » صفحه 2

تغییرات شرکت

نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

مجمع عمومی فوق العاده می تواند تصمیماتی در جهت نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی بگیرد. زمانی که این تصمیم در صلاحیت این مجمع می… ادامه »نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی