اخذ جواز تاسیس صنایع

راهنمای اخذ جواز تاسیس صنایع
جواز تاسیس صنایع جوازی است که به شخص یا شرکت برای انجام فعالیت، تولید یا سرمایه گذاری داده می شود. دانستن نحوه اخذ جواز تاسیس صنایع در مسیر دیرایفت آن بسیار موثر بوده و این امکان را می دهد که راهنمای مناسب شما باشد. در این راستا بر روی تخصص موسسه نوول تکیه کنید.

جواز تاسیس یعنی

جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی-اقتصادی اخذ می کنند گفته می شود. موضوعی که برای آن می خواهید جواز بگیرید باید با موضوع شرکت مرتبط باشد. به منظور اخذ جواز تاسیس ثبت نوول در خدمت شما است.

مزایای اخذ جواز تاسیس صنایع

شرکت ها و افراد در قالب واحدهای حقیقی و حقوقی می توانند این جواز را دریافت کنند، به شرط آنکه قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند. اولین قدم راه اندازی کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز است.

زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود. در صورتی که تحت شرکت خاص است، به صورت حقوقی و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر می شود.

صاحبان این جواز می توانند در یکی از شهرک های صنعتی که در متن جواز قید شده، کالاهای مشخص شده در جواز را تولید نمایند.

اخذ جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یک سال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج گشته و باطل می شود.

جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را نیز دارد. مرجع صادر کننده ی جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مد نظر کار سرمایه گذار متفاوت است. در حوزه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی، وزارت جهاد کشاورزی؛ در حوزه کارآفرینی و مشاغل خانگی، وزارت کار و تعاون و برای عمده فعالیت های صنعتی، وزارت صنعت و معدن مرجع صادرکننده جواز می باشد.

راهنمای اخذ جواز تاسیس صنایع

راهنمای اخذ جواز تاسیس صنایع

راهنمای اخذ جواز تاسیس صنایع

مجوزی که اشخاص حقوقی و حقیقی برای فعالیت های تولیدی و برای بهبود اقتصادی صادر می شود اتلاق می شود.

موضوع اخذ جواز باید با موضوع شرکت هماهنگ باشد.

شرکت ها در دسته بندی های افراد حقیقی و یا حقوقی می توانند برای اخذ این جوازها اقدام کنند، مشروط به آنکه زمینه تاسیس یک واحد تولیدی را در آینده داشته باشند.

درزمان اخذ جواز تاسیس باید دارنده آن مشخص شود. صاحبان جواز تاسیس در شهرک های صنعتی اقدام به تولید محصول مورد نظر می کنند.

جواز تاسیس به مدت یک سال انقضا دارد و با گذشت یک سال باید اقدامات ثبت و تمدید آن انجام شود که در صورت عدم تمدید جواز بعد از زمان مورد نظر، جواز از اعتبار خارج خواهد شد و باطل خواهد شد.

مرجع صدور جواز تاسیس بر اساس نوع فعالیت موسسین شرکت ها جواز را صادر خواهد کرد.

شرکت ها و اشخاص در چارچوب واحدهای حقیقی و حقوقی قادر می باشند جواز تاسیس صنایع را اخذ نمایند.

شایان ذکر است که اخذ جواز تاسیس صنایع منوط به این می باشد که قصد تاسیس واحد تولیدی مانند کارخانه یا شرکت را داشته باشند. اخذ جواز تاسیس صنایع نخستین گام به منظور تاسیس و یا راه اندازی واحد تولیدی می باشد.

هنگامی که می خواهید جهت اخذ جواز تاسیس مبادرت نمایید، باید مشخص نمایید که می خواهید کارخانه را برای شرکت خاص و یا شخص خاص تاسیس نمایید.

چنانچه جواز تاسیس تحت شرکت خاصی می باشد باید به صورت حقوقی صادر شود و در صورتی که برای شخص خاصی باشد به صورت حقیقی صادر می گردد. مالکان این جواز قادر می باشند در یکی از شهرک های صنعتی که در متن جواز قید شده است کالاهایی که در جواز مشخص شده است را تولید کنند.

به مدت یکسال از تاریخ صدور اخذ جواز تاسیس اعتبار دارد و پس از سپری شدن یک سال براساس میزان پیشرفت قابل تمدید می باشد و در صورتی که از جانب متقاضی هیچ گونه اقدامی صورت نگیرد اعتبار جواز تاسیس خود به خود از اعتبار ساقط می شود.

جواز تاسیس قابلیت انتقال به غیر را دارد و برحسب نوع فعالیت اقتصادی که مد نظر کار سرمایه گذار است مرجع صادر کننده ی تاسیس متفاوت می باشد. به عنوان مثال در حوزه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی، وزارت جهاد کشاورزی. در حوزه ی کارآفرینی و مشاغل خانگی وزارت کار و تعاون و برای عمده فعالیت های صنعتی ،وزارت صنعت و معدن مرجع صادرکننده ی جواز می باشد.

اسناد و مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس صنایع

مدارک لازم برای اخذ جواز تاسیس شرکتی عبارت است از مدارک هویتی و کارت پایان خدمت مدیرعامل و روزنامه تاسیس و اساسنامه و آخرین روزنامه تغییرات ثبت شرکت مبنی بر تمدید هیات مدیره شرکت نکته های اخذ جواز تاسیس صنایع باید در اخذ جواز تاسیس شرکتی به این نکته توجه داشت که موضوعی که برای آن می خواهید جواز بگیرد باید با موضوع شرکت مرتبط باشد.

شرایط اخذ جواز تاسیس صنایع

جهت اخذ مجوز تاسیس باید مراحلی را از قبل گذراند. جواز تاسیس به دو شکل حقیقی و حقوقی قابل دریافت است.

شروط اخذ جواز شامل اخذ گواهی عدم سوسابقه و اعتیاد موسسین، دریافت جواز از شهرداری ها و دارایی و نیز تاییدیه از طرف اداره نظارت بر اماکن عمومی را شامل می شود.

قواعد و شرایط دریافت جواز تاسیس

قواعد و شرایط دریافت جواز تاسیس

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • داشتن 18 سال
 • کارت پایان خدمت برای آقایان
مدارک اخذ جواز تاسیس به صورت حقیقی
 • کپی از مدارک شناسایی متقاضی
 • ارائه کارت پایان خدمت متقاضی
 • لیست کالاهای درخواستی تولیدی
اسناد و مدارک اخذ جواز تاسیس به صورت حقوقی
 • کپی از مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت
 • ارائه کارت پایان خدمت مدیرعامل شرکت
 • آگهی تاسیس و تغییر شرکت همراه آدرس و شماره تماس شرکت
 • لیست کالاهای درخواستی تولیدی
 • لیست شهرک های صنعتی مورد نظر برای درج تولیدی
 • درج کلمه تولیدی در نام شرکت

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس صنایع

 • کپی مدارک شناسایی هویت مدیر عامل و اصل کارت ملی
 • کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم مدیر عامل
 • آگهی تاسیس ثبت شرکت و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی
 • فهرستی از کالاهایی که قرار است تولید شود.
مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع

مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع

مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع

 1. انجام بررسی مطالعه و ارزيابی جهت انتخاب زمينه فعاليت واحد كشت و صنعت و محل اجرای آن توسط سرمايه گذار
 2. مراجعه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط و يا سازمان جهاد كشاورزی مورد نظر جهت دريافت پرسشنامه
 3. تكميل دو نسخه از پرسشنامه توسط متقاضي و اعاده يك نسخه از آن به سازمان جهاد كشاورزی و سازمان صنايع و معادن استان مربوط
 4. بررسي پرسشنامه توسط سازمان جهادكشاورزی و سازمان صنايع ومعادن استان ذيربط
 5. ·طرح نتايج بررسی در كميته مشترك متشكل از نمايندگان سازمان جهادكشاورزی و سازمان صــنايع و مـعادن اســتان ذيربط جهت اتخاذ تصميم (درصورت عدم تطبيق با ضوابط ارسال پاسخ با ذكر دلايل از سوی سازمان جهاد كشاورزی )
 6. تكميل و امضاي فرم جواز تاسيس توسط سازمان جهادكشاورزی استان و ارسال به سازمان صنايع و معادن استان جهت امضاء و عودت آن به سازمان جهادكشاورزی ذيربط جهت صدور
 7. گواهي تحقيق و توسعه، مدركي است كه پس از بررسي كارشناسی و در صورت احراز شرايط از سوی سازمانهای صنايع و معادن استانها صادر مي گردد و مدت اعتبار آن دو سال مي باشد.
 8. ارسال درخواست كتبی توسط واحد توليدی به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط
 9. بازديد از بخشهای تحقيق و توسعه واحد توليدی توسط كارشناس سازمان صنايع و معادن استان و تكميل فرم مربوطه
 10. گذراندن دوره “مديريت تحقيق و توسعه واحدهای توليدی” توسط مسئول مركز تحقيق و توسعه برگزار شده توسط سازمان صنايع ومعادن استانها و يا مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
 11. تکمیل و ارسال كليه مدارك به سازمان صنايع ومعادن استان جهت صدور گواهی تحقيق و توسعه

هزینه اخذ جواز تاسیس صنایع

هزینه های اخذ جواز تاسیس صنایع بر اساس هزینه کارشناسی و قیمت زمین محاسبه خواهد شد. در برخی شهرستان ها خرید زمین می بایست از شهرک های صنعتی انجام شود و در سایر شهرستان ها نحوه دریافت زمین توسط سازمان صنعت و معدن انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *