صفحه نخست » خدمات

خدمات

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

جهت انجام تغییرات در شرکت الزامی است که صورتجلسه تغییرات نیز تنظیم گردد . در این مقاله نمونه ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه… ادامه »نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه