نقل و انتقال سهام بخشی از دارایی و سرمایه شرکت سهامی است که تعیین مشارکت و منافع و سود سهام آن در شرکت سهامی خاص می باشد که به صورت معامله رسمی صورت می گیرد. برای اطلاع از چگونگی نقل و انتقال سهام و مدارک ان مقاله ما را مطالعه فرمایید .

نقل و انتقال سهام

 تعریف جامع از نقل و انتقال سهام :

سهم بخشی از دارایی و سرمایه  شرکت سهامی است که تعیین کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع و سود  صاحب آن در شرکت سهامی  و شرکت سهامی

خاص می باشد. برگه ی سهم ، سند رسمی قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب دارایی آن در شرکت سهامی دارد. " دارنده سهم نسبت به

سهم مالک دارایی شرکت نمی باشد بلکه نسبت به سهم خود از شرکت سهامی  دارای حق می باشد که به موجب آن از منافع  و سود شرکت استفاده کرده و در

مجمع عمومی رای می دهد و در صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد. 

لایحه اصلاحی در ماده ی 29 قانون تجارت حداکثر قیمت اسمی سهم را در شرکت سهامی عام 10  هزار ریال تعیین کرده اما برای شرکت سهامی خاص حداقل و

اکثری مشخص نشده است. در برگه سهم  طبق ماده 26 ل. ا. ق. ت قید گردد. با توجه به ماده 24 ل. ا. ق. ت می توان گفت از نظر این قانون سهام به سهام با نام ،

بی نام و ممتاز تقسیم  بندی می شوند که به این تقسیم بندی می توان سهام انتفاعی که موسس را نیز افزود. 

 

در ذیل به بررسی چگونگی  نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص می پردازیم .قابل ذکر  است ،  علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره تخصصی  در این رابطه می توانید با همکاران ما در ارزان ثبت تماس حاصل فرمایید. 

 

انواع نقل و انتقال سهام

الف - نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه و قانون شرکت  بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

 

مراحل و مدارک مورد نیازدر نقل و انتقال سهام توسط هیئت مدیره شرکت

1.تشکیل جلسه هیات مدیره
2. تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
3.فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
4. برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
5. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه، تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر: چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد، رعایت مفاد و قوانین  اساسنامه  شرکت در خصوص، حد نصاب ضروری است.
 

ب - نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

 

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام توسط سهامداران

1. تشکیل  و ایجاد جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.
2. رونوشت و فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید
3. اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)
4. فهرست جداگانه صاحبان قبل از نقل و انتقال 
5 .فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال
تذکر 1 : در تنظیم و ایجاد  فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام قید گردیده و به امضای همگی آن ها رسیده باشد. 
تذکر 2: اگر جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ، ارائه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن قید شده است الزامی است. 
صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک فوق توسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکت ها شده و بعد از  مراحل ثبت صورتجلسه ، دفاتر ثبت امضاء خواهد شد .

 

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ............... سهامی خاص ثبت شده به شماره ................. در تاریخ ................ روز ..................... ساعت با حضور اکثریت وکلیه  ی سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت به شرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید :
الف )  طبق ماده 101 قانون تجارت :
1. آقای / خانم ................. به سمت رئیس
2. آقای / خانم ..................به سمت ناظر 
3. آقای / خانم ..................به سمت ناظر 
4. آقای / خانم ........................... به سمت منشی جلسه تعیین و رسمیت جلسه اعلام گردید. 
ب ) نقل و انتقال سهام به شرح ذیل صورت می گیرد  :
1. آقای / خانم ............... کلیه سهام خود را به آقای / خانم ............... فرزند ................ به شماره شناسنامه ............متولد ............. صادره از .................... به آدرس ...................... واگذار و از شرکت .......................... سهامی خاص خارج شد. 
2. آقای / خانم ............ تعداد ............... سهم خود را به آقای / خانم ........... فرزند ......... متولد ............. به شماره شناسنامه ............... صادره از ..................... به آدرس ................ واگذار و نتیجتاَ تعداد سهام خود را از ................ سهم به ................... کاهش داد. 
ج) کلیه سهامداران به آقای / خانم ................... ( احدی از سهامداران / وکیل رسمی شرکت ) وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و سایر مدارک مورد نیاز و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت حق و حقوق قانونی مطابق مراحل قانونی  اقدام فرماید .
امضای هیات رئیسه 
رئیس جلسه              ناظر جلسه                ناظر جلسه               منشی جلسه 
.........                   ..........                   .......                     ..........
خریدار سهام                                     فروشنده سهام