لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

مفهوم شرکت مدنی


مفهوم شرکت مدنی

قانونگذار شرکت را به عنوان یکی از عقود معین در کنار سایر عقود معین در فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی معرفی و به بیان احکام و آثار آن پرداخته است.

ماده ۵۷۱ ق.م در مقام معرفی شرکت مقرر داشته است: « ثبت شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه»..
البته در مورد اینکه آیا اساسا عقد معین و مستقلی به نام شرکت در کنار سایر عقود معین وجود دارد یا اینکه اشاعه در مالکیت نتیجه برخی از عقود معین دیگر مانند بیع، اجاره و صلح و غیره است تردیدی است که هم در میان فقهای امامیه و هم در میان حقوقدانان در خصوص موضوع وجود داشته است. به طوری که در میان فقهای امامیه در این مورد سه دیدگاه مطرح شده است. تعداد اندکی از فقهای امامیه مانند مقدس اردبیلی در شرح ارشاد و شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره منکر وجود عقد شرکت شده اند.
دسته دوم از فقهای امامیه برای شرکت دو معنی ذکر کرده اند. معنی اول اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است قطع نظر از اسباب ایجاد آن. در معنی دوم، شرکت عقدی است که جواز تصرف مالکان مشاع یک مال را ممکن می سازد و در آن چگونگی تصرف شرکا و تقسیم سود و زیان ناشی از اداره ی آن معین می شود و عقدی است جایز که هریک از آنها هر وقت بخواهد می تواند آن را برهم زند.
بنابراین فقهای مزبور به اصالت عقد شرکت تصریح نکرده اند بلکه از بیان آنها استفاده می شود که عقد شرکت، یک عقد فرعی ناظر به شرکت و اشاعه در مال است که در واقع وكالت و اجازه تصرف در مال مشترک است.
دسته سوم از فقها برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته اند و آن را یکی از عقود معین در کنار عقود دیگری مانند بیع، اجاره ذکر کرده اند.
به نظر دکتر کاتوزیان، اگرچه در میان فقهای امامیه تحول آرامی به سوی استقلال اثر عقد شرکت در جریان است ولی هنوز هم عقیده مشهور بر این است که پایه شرکت را امتزاج دو مال تشکیل میدهد.
پاسخ سؤال مطروحه در میان حقوقدانان نیز اختلافی است. برخی از حقوقدانان همانند مشهور فقهای امامیه برای عقد شرکت به عنوان سبب اشاعه در مالکیت اصالت قائل نشده بلکه از شرکت عقدی به عنوان وسیله اداره و تصرف در مال مشترک یاد کرده اند. بر همین اساس شرکت را عبارت از عقدی دانسته اند که بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنان مشترک است ایجاد می شود و اثر عقد مزبور آن است که هریک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران می تواند به وسیله کسب و معامله در مال الشركه تصرف نماید و با فسخ عقد، اذن در تصرف که مولود آن بوده زایل می گردد.
در مقابل برخی از حقوقدانان عقد شرکت را به عنوان یکی از عقود معین که سبب اشاعه در مالکیت باشد پذیرفته و برای آن اینگونه استدلال کرده اند که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی، نفوذ تراضی اشخاص ناشی از اراده ها است نه قالبها. یعنی آنچه را که اطراف عقد بخواهند اگر مخالف صریح قانون نباشد به وقوع می پیوندد و نیازی به انتخاب قالب خاص و تشریفات معین نیست. وانگهی چرا اشاعه در مالکیت که به وسیله ی بیع و هبه و صلح تحقق می پذیرد، چرا با عقد شرکت قابل وقوع نباشد؟ اگر مقصد طرفین این باشد که اتحادی به وجود آورند و مالکیت خاص خود را با سهم مشاعی از مالکیت یکدیگر مبادله کنند، چه مانعی برای نفوذ این خواست مشترک وجود دارد؟ آیا در تقسیم مال مشاع عکس همین مبادله انجام نمی پذیرد و مال مشاع به مالکیت خاص و معین تبدیل نمیشود
مطابق این دیدگاه، شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.
حقوقدان دیگری عقد شرکت را قدری متفاوت از تعریف فوق معرفی نموده است. مطابق این تعریف، «عقد شرکت عقدی است که به موجب آن هریک از طرفین معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می گذارد و در مجموع آنها هریک به نسبت سهم خود به نحو اشاعه مالک می شود». بر همین اساس حقوقدان مزبور، تعریف مذکور در ماده ۵۷۱ ق.م را تعریف شرکت به معنی اشاعه دانسته است نه تعریف عقد شرکت از تعاریف فوق استفاده می شود که عقد شرکت عقدی است که نتیجه آن اشاعه در مالکیت است و اطراف عقد شرکت در آنچه که آورده اند به صورت مشاعی به نسبت سهم خود شریک میشوند. بنابراین به نظر می رسد اشکال آن دسته از حقوقدانان که ماده ۵۷۱ ق.م را تعریف اشاعه یا مالکیت مشاعی دانسته اند چندان قابل توجیه نباشد. زیرا از توجه در تعریف عقود معین در قانون مدنی روشن می شود که قانونگذار در مقام معرفی آنها، به اثر اصلی عقود توجه نموده است و به طور معمول از تعریف به ماهیت که مشتمل بر جنس و فصل باشد (تعریف منطقی) خودداری نموده است. چنانچه در ماده ۳۳۸ ق.م در مقام تعریف رایج ترین عقد معاوضی یعنی عقد بیع، آن را به تملیک عین به عوض معلوم تعریف نموده است و همچنین است در سایر عقود.
نکته قابل توجه در ماده ۵۷۱ ق.م این است که قانونگذار در این ماده قانونی واژهی عقد را در کنار شرکت قرار نداده و همین امر موجب شده است برخی از حقوقدانان پذیرش عقد مستقلی به نام عقد شرکت را از دیدگاه قانونگذار با مشکل مواجه دانسته و در نتیجه تعریف مذکور در ماده فوق را ناظر به تعریف شرکت یا اشاعه یا شرکت در مالکیت (یا مال مشاع)" دانسته اند نه تعریف عقد شرکت.
به نظر می رسد این نتیجه گیری چندان دقیق نباشد زیرا در مورد عقد بیع نیز قانونگذار در ماده ۳۸۸ ق.م واژه «عقد» را بکار نبرده و به جای آن بیع را تعریف کرده است ولی همه حقوقدانان آن را ناظر به تعریف عقد بیع دانسته اند و تملیک هم که در تعریف بیع ذکر شده در واقع اثر اصلی عقد بیع است.
با توجه به آنچه بیان گردید می توان شرکت مدنی یا عقد شرکت را اینگونه تعریف کرد که: «عقدی است که بین دو یا چند شخص به منظور ایجاد مالکیت مشاعی در اموال یا حقوق مالی که به شرکت آورده می شود ایجاد می شود. بنابراین اثر اصلی و ذاتی عقد شرکت ایجاد اشاعه در مالکیت است. بدیهی است که میزان مالکیت هریک از شرکا از مجموع مال مشاعی، به نسبت آورده آنها در مقایسه با مجموع مال مشترک خواهد بود و بر همین اساس نیز در سود و زیان آن مشارکت خواهند داشت.
البته برخی از حقوقدانان تعریف شرکت مدنی در ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه مصوب ۱۹۷۸ را در حقوق ایران نیز قابل پذیرش دانسته اند. ماده ۱۸۳۲ مقرر داشته است:
شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا پیشه خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از صرفه جویی ناشی از آن به اشتراک گذارند. شریکان متعهد می شوند که در زبانها نیز سهیم باشند».

 

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ارزان ثبت

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری  و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و  ثبت بین المللی طرح صنعتی) -   ثبت اختراع  و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

 

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تشریفاتی بودن قرارداد ثبت شرکت تجاری

تبدیل سرمایه های فردی به سرمایه جمعی و برخورداری شرکت تجاری از شخصیت حقوقی و مزایای آن مستلزم رعایت پاره ای از تشریفات است که وجه ممیز شرکت های مدنی از شرکت های تجاری است. رعایت نکردن این شرایط ممکن است مانع تشکیل و ثبت شرکت تجاری و یا برخورداری از شخصیت حقوقی شود؛ برای مثال، قانونگذار در مورد شرکت

ثبت تاسیس شرکت

گونه ای از شرکت که تحت تسلط و چیرگی قانون و قوانین تجارتی تشکیل می شود و مقصود و نیت از تشکیل و به وجود آوردن آن به دست آوردن سود و رجحان و تقسیم نمودن آن در میان اعضا می باشد و تمامی فعالیت های شرکت اطراف کارهای تجاری و بازرگانی را در بر می گیرد.

نقش ثبت شرکتها در ممیزات شرکت

نقش ثبت شرکتها در ممیزات شرکت -اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جامعه از حقوق و تکالیفی برخوردارند و اعمال این حقوق و تکالیف منوط به شناسایی آنها است. در گذشته چون روابط افراد چهره به چهره بود و جوامع انسانی عمدتا در روستاها و شهرهای کوچک و کم جمعیت شکل گرفته بودند، شناسایی اشخاص حقیقی با مشکل

اسامی شرکت های بازرگانی

اسم شرکت جزء مهم ترین و شاخص ترین گام برای ثبت برند است که شباهتی به اسم ثبت شده قبلی نداشته باشد . برای تشخیص مراجعه و جستجو اطلاع به سایت مراجعه می نمایید .

ویژگی های شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام با فروش سهام به افراد و متقاضیان ،بمیزان قابل ملاحظه ای سرمایه برای شرکت بدست می آید دراین مقاله به ویژگی های شرکت سهامی عام پرداخته می شود

ثبت تجاری شرکت

ثبت تجاری شرکت - دنیای تجارت ،مملو از تحرک و فعالیت و پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر و گوناگون است ، آنچه به این عوامل می تواند نظم ببخشد و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانینی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور گسترش عدالت اجتماعی تنظیم شده باشد.

مدیریت شرکت مختلط سهامی

مدیریت شرکت مختلط سهامی - در هریک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت، لااقل مرکب از سه نفر از شرکا، برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا، بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود

اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن

اکنون دنیای تجارت پر از تکنولوژی مدرن است که شاخص عدالت و بقا می باشد که شامل سرمایه کلان و پیشرفت اقتصادی و محدودیت تجاری و علائم تجاری را شامل می شود .

جستجو برای انتخاب نام شرکت

افرادی حقوقی همانند افراد حقیقی برای خود اسمی دارند. بنابراین برای ثبت شرکت نیاز است که طبق نوع شرکت و موضوع آن و مبلغی که میتواند هزینه کند نامی را انتخاب نماید تا خود را با اسم متفاوت از دیگر رقبا جدا کند.

آگهی تاسیس شرکت

زمانی که ثبت شرکت انجام می شود باید در روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت را انتشار دهید در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟