ثبت مادرید یا ثبت بین المللی برند و علائم تجاری پس از ثبت داخلی میسر می گردد که در این مقاله شرایط و مراحل آ به طور کامل ذکر گردیده است.

مراحل ثبت مادرید

نخستین گام برای حمایت از برند و علائم تجاری و برخورداری از امتیازات آن ثبت برند و علامت به شکل داخلی و درون کشورمالک برند است . با نگاهی به کنوانسیون  پاریس درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی  می بینیم که  جهت  حمایت از علائم تجاری و برند درسطح جهانی بر اساس این کنوانسیون مالک برند  ( اعم از شخص یا شرکت) باید به شکل  مجزاتعدادی تقاضانامه را به ادارات مالکیت کشورهای مختلف عضو کنوانسیون پاریس به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، ارسال نماید. از این رو برای تسهیل و تسریع پروسه ثبت بین المللی برند و علامت تجاری  و برخورداری از امتیازات و حقوق برخاسته از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت معنوی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را به عنوان آیین نامه  ثبت بین المللی علائم تجاری یعنی ثبت مادرید را  مصوب  نمودند.

مراحل ثبت مادرید
مراحل ثبت بین الملی مادرید

1-ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
2-ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
3-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
4-ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری
5-تکمیل فرم مخصوص لاتین
6-ارائه برگ محاسبه هزینه ها
7-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه بین المللی