صفحه نخست » اخبار و مقالات » مراحل ثبت طرح صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی

موسسه حقوقی ثبت نوول در این مقاله به مطالبی درباره ی مراحل ثبت طرح صنعتی پرداخته است تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

مراحل ثبت طرح صنعتی

در این مقاله کلیه فرایند ثبت طرح صنعتی شامل تسلیم اظهارنامه، مواردی که باید در اظهارنامه قید شود، مدارکی که باید ضمیمه اظهارنامه طرح صنعتی شود ، اعلام وصول اظهارنامه ثبت طرح صنعتی ، بررسی اظهارنامه و اخطار رفع نقص ،درخواست حق تقدم ثبت طرح صنعتی،اصلاح، استرداد و انتقال اظهارنامه طرح صنعتی ، پرداخت هزینه ها ی ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی و اعطای گواهینامه می پردازیم.

مراحل توقف و جلوگیری از کپی طرح صنعتی ثبت شده

برای آگاهی و کسب اطلاعات لازم درباره ی مراحل توقف و جلوگیری از کپی طرح صنعتی ثبت شده می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

طبق ماده ۶۷ قانون فوق، ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود، همراه نقشه، عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذكر نوع فراورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید (ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و غیره)
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در ۲ نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی با نماینده قانونی وی امضا شود.

تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک موردنیاز همراه با ترجمه عادی کامل آنها الزامی است، مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می تواند خلاصه آنها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند (ماده ۶۸ آیین نامه قانون مذکور)
متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چهارچوب ماده ۱۶۷ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه با تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد (ماده ۶۹ آیین نامه مذکور).

مواردی که باید در اظهارنامه ثبت طرح صنعتی قید شود

اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی نکات زیر باشد:

 1. اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی با نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است؛
 2. اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
 3. اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد؛
 4. ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد؛
 5. تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
 6. تعیین ضمایم.

تبصره 1 – در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضای آنها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.

تبصره ۲ – اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود (ماده ۷۰ آیین نامه قانون ثبت اختراع و غیره).

مدارکی که باید ضمیمه اظهارنامه طرح صنعتی شود

طبق ماده ۷۳ آیین نامه، مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند:

 1. مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛
 2. مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛
 3. اگر طرح صنعتی دوبعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه؛
 4. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛
 5. در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه میدهد، باید حداکثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلو گرم و از ماده ای با دوام و غیر فاسدشدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ۱۰*۲۰ سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع ۸۴ و با جوهر مشکی باشد؛
 6. درخواست کتبی به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛
 7. درخواست کتبی مبنی بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛
 8. رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی؛
 9. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه با حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود.

تبصره ۱ – طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، موضوع بندهای ۳ و ۴ فوق، باید حداکثر در ابعاد ۲۰x۲۰ سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.

تبصره ۲ – در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.

تبصره ۳- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال با مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند.

اعلام وصول اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

مرجع ثبت، مقدمتا صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمایم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.

تبصره – در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آنها همراه با ضمایم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی، به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه های واصله در چهار چوب ماده ۱۶۷، آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود (ماده ۸۱ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره.

بررسی اظهارنامه و اخطار رفع نقص

مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمایم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون آیین نامه ثبت اختراعات وغيره، و همچنین تطبيق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی، مورد بررسی قرار می دهد.

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمایم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزئیات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید.

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتبا با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.

تبصره – مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا ۳۰ روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود (مواد ۸۲ و ۸۳ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره).

درخواست حق تقدم ثبت طرح صنعتی

طبق ماده ۷۴ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون ثبت اختراعات و غیره، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید در خواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید.

این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

 1. تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
 2. طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
 3. کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.

در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آنها محاسبه می شود (ماده ۷۵ آیین نامه.)
مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، ۶ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد (ماده ۷۶ آیین نامه).

اصلاح، استرداد و انتقال اظهارنامه طرح صنعتی

طبق ماده ۷۸ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره، متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. در خواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر، انجام می پذیرد.
متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد (ماده ۷۹ آیین نامه)
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه با اعطای هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه خواهد بود (ماده ۸۰ آیین نامه).

پرداخت هزینه ها ی ثبت طرح صنعتی

طبق ماده ۸۵ آیین نامه، هرگاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، مراتب کتبا به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ اعلام، جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده ۸۶ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره، اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.

انتشار آگهی و اعطای گواهینامه

مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی، مراتب را ظرف ۳۰ روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید ( ۸۶ ماده آیین نامه)
پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهینامه ثبت طرح صنعتی با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و ممهور کردن آن، به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می شود (ماده ۸۸).

توضیحاتی مختصر در خصوص ثبت طرح صنعتی در ایران

طرح صنعتی طرحی است برای یک محصول که شکل و فرمی جدید است از محصولی که قبلا تولید می شده است اما به شکلی متفاوت. به عنوان مثال ، خودکارهایی که در زمان قدیم با فشار یک دکمه تغییر رنگ می دادند و 4رنگه بودند یک نوع طرح صنعتی است زیرا خودکار آبی ، قرمز ، سبز و مشکی وجود داشته و خودکار فشاری نیز قبلا اختراع شده اما این خودکار جدید که ترکیبی از این دو است یک طرح صنعتی می باشد و یا درب های کشویی چسمی دار هم وعی طرح صنعتی محسوب می شوند و ثبت طرح صنعتی شده اند .

مراحل ثبت طرح صنعتی

مراحل ثبت طرح های صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی به این شکل می باشد که ابتدا باید توصیف نامه ای را برای طرح صنعتی تهیه کنید و چنانچه نقشه، طرح، خصوصیات یا فرمولی برای ساخت آن وجود دارد ، باید در توصیف نامه ذکر شود . سپس باید ضمن مراجعه به سایت اداره مالکیت صنعتی برای ثبت اظهارنامه طرح صنعتی خود اقدام کنید و به این اداره اظهار کنید شما مالک یک طرح صنعتی هستید و مشخصات خود و طرح صنعتی تان را وارد اظهارنامه نمایید . سپس لازم است که مدارکی که تهیه کرده اید را در سایت بارگذاری کنید . و منتظر تایید اظهارنامه خود بمانید. اگر اظهارنامه تایید شود باید اصل مدارک را هم به اداره مالکیت ارسال کرد و اگر مجدد تاییدیه را از طریق سایت یا پیامک دریافت کردید . حال نوبت به چاپ آگهی ثبت طرح صنعتی در روزنامه رسمی می باشد . البته در هریک از مراحل قبلی چنانچه به جای تاییدیه با ابلاغ رد مواجه شدید. باید طبق آنچه در ابلاغ آمده است عمل کنید و ایرادات را رفع نمایید. پس از روزنامه رسمی چنانچه اعتراضی به ثبت طرح صنعتی وارد نشود . می توانید با مراجعه حضوری گواهی ثبت طرح صنعتی را به نام خود یا شرکت خود دریافت کنید . یعی طرح صنعتی را می توانید به نام خود یا شرکت خود ثبت کنید .که به اولی طرح صنعتی حقیقی و دومی را طرح صنعتی حقوقی می نامند که تنها مدارک لازم برای این دو کمی با هم متفاوت است.

مدارک ثبت طرح صنعتی

الف- اشخاص حقیقی

 1. مدارک شناسایی.
 2. توصیف نامه طرح صنعتی.
 3. نمونه ای از طرح.

ب- اشخاص حقوقی

 1. مدارک ثبتی شرکت
 2. مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت.
 3. توصیف نامه طرح صنعتی.
 4. نمونه ای از طرح.

مدت زمان ثبت طرح صنعتی

برای تایید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی 35-40 روز باید منتظر بررسی کارشناسی ماند و سپس باید سایر مراحل طی شود که در مجموع 3-4 ماه زمان بر می باشد .

در انتهای خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید و از تجربیات آن ها بهره مند شوید.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ثبت نوول

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ثبت نوول

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ثبت نوول در حوزه ثبت شرکت ها در کرج و تهران و تمامی شهرهای کشور  ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) – ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی) – ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *