موسسه غیر تجاری موسسه ای است كه هدف از تشکیل آن مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن می باشد و امکان دارد که موسسین آن قصد منفعت از آن را داشته یا نداشته باشند.

ثبت موسسه ی غیر تجاری

تعریف موسسه ی غیر تجاری:
موسسه غیر تجاری موسسه ای است كه  حیطه فعالیت آن شامل مقاصد غیر تجاری مباشد از جمله امور علمی،ادبی،آموزشی،خیریه و ...و ممکن است برای موسسین منفعتی داشته یا نداشته باشد. که به2 بخش موسسات انتفاعی ( جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا ) یا به صورت غیر انتفاعی ( هدف جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا نیست ) باشد.

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری:
1-دو برگ تقاضانامه موسسه غیر تجاری و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه موسسین (اوراق تقاضانامه می بایست از اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد)
2-دو جلد اساسنامه موسسه و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه موسسین
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی هیئت مدیره
5-کارت ملی برابر اصل شده کلیه موسسین و مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
6-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
7-معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
8-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری
تکمیل فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا
تکمیل فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا
تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا
تایید نام

مدت زمان لازم برای ثبت موسسه غیر تجاری:
 در اداره ثبت شرکتها ی تهران پس از ثبت سامانه ای موسسه 48 ساعت زمان لازم است تا نامشرکت تایید گردد و پس از تایید نام و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها حدود 15 روز زمان لازم است تا موسسه به ثبت برسد.

هزینه لازم برای ثبت موسسه ی غیر تجاری:
هزینه ثبت موسسه ی غیر تجاری با توجه به موضوع فعالیت و سرمایه موسسه و ... متفاوت است