صفحه نخست » اخبار و مقالات » ثبت بین المللی علامت و برند تجاری

ثبت بین المللی علامت و برند تجاری

ثبت بین المللی علامت و برند تجاری

ثبت بین المللی علامت و برند تجاری از طریق پروتکل مادرید، صورت می پذیرد امتیاز این سیستم آن است که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک برگ اظهارنامه بین المللی (به زبان انگلیسی یا فرانسه) می تواند در صورت تمایل در ۷۳ کشور طرف قرارداد با تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را در خواست و کسب نماید، دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو نیز پس از ثبت علامت و برند تجاری در دفتر ثبت بین المللی پس از بررسی های مقتضی آن را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای مورد نظر تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت و برند تجاری در آن کشورها درخواست شده می فرستد. هریک از کشورهای مزبور این حق را خواهند داشت تا علامت را بررسی و در صورتی که حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات ملی خود تشخیص دهند آن را رد نمایند.

ثبت بین المللی علامت و برند تجاری براساس موافقت نامه و پروتکل مادرید

ثبت بین المللی علامت و برند تجاری براساس موافقت نامه و پروتکل مادرید

ثبت بین المللی علامت و برند تجاری در سیستم مادرید

طبق ماده ۱۵۰ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره، ثبت بین المللی علامت و ثبت برند مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد.اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری پاشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه با علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت بین المللی برند نمایید.اظهارنامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.

  • تبصره: اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضا می شود مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ آیین نامه)
بیشتر بدانید ...
مراحل ثبت علامت تجاری

چه مدارکی که باید ضمیمه اظهارنامه ثبت بین المللی برند شود ؟

طبق ماده ۱۵۳ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره اظهارنامه ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:

١. مدارک مثبت هویت متقاضی؛

٢. اظهارنامه با گواهینامه ثبت علامت در ایران؛

٣. وکالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،

۴. رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه.

روند ثبت بین المللی علامت تجاری و برند

مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید.در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هریک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت وشماره آن را قید نموده و با امضای آن، نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه مذکور در آیین نامه مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو تسلیم می نماید. اظهارنامه مذکور باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.
نسخه دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.

در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید. در غیر این صورت اظهارنامه بین المللی پذیرفته نخواهد شد.
هرگاه اظهارنامه اصلی ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف ۵ سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در آن کالاها و خدماتی که مشمول تصميم لغو قرار گرفته اند ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.

بیشتر بدانید ...
چگونگی ثبت برند در اصفهان

هرگاه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای ۵ سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصمیم قطعی، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.
چنانچه براساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یکی ازکشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه مذکور را طبق قانون و آیین نامه ثبت اختراعات و غیره، از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت ۳۰ روز، در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی، در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.

متقاضی ثبت بین المللی علامت، در صورت رد پذیرش اظهارنامه با اعتراض به تقاضای ثبت، می تواند اعتراض خود را در چهارچوب مواد ۱۲۱، ۱۲۴ و ۱۲۵ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره، تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین نامه نماید.

هر گاه متقاضی ثبت بین المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هر گونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.هرگاه مالك علامت ثبت شده در ایران متعاقبا ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند.

بیشتر بدانید ...
ثبت برند در بندرعباس قانونی و هدفمند

ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران، جایگزین ثبت در ایران می گردد، مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی، به حقوق مکتسبه علامت ثب تشدۀ قبلی هیچ الطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک، مراتب جایگزینی یادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود (مواد ۱۵۴ الی ۱۶۰ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره).

به جهت انجام به موقع و کم هزینه ثبت برند در انجمن مادرید با شماره تماس های موسسه ثبت نوول تماس بگیرید و امورات ثبتی خود را بدون اندکی نگرانی به ثبت برسانید .

موسسه ثبت نوول گام به گام شما را تا رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ثبت نوول

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ثبت نوول

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ثبت نوول در حوزه ثبت شرکت (مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها) خدمات نام و علائم تجاری (برند) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل (ثبت برند، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی (مادرید) – ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی) – ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح، همچنین امور حقوقی (دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی در سراسر ایران.

5/5 - (1 امتیاز)
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها